5th Asia Pacific Transport Working Group (APTWG) International Conference

Dalian, China

9-12 June, 2015

APTWG2015 Committees

Conference Organizers

Xiang Gao (ASIPP), Chair

Jiaqi Dong (SWIP)

Hogun Jhang (NFRI)

Taik S. Hahm (SNU)

Katsumi Ida (NIFS)

Shigeru Inagaki (Kyushu Univ.)

Patrick H. Diamond (NFRI/UCSD)

Working Group Leaders

A. Turbulence suppression and transport barrier formation

Y.C.Ghim (KAIST)

Y.H. Xu (SWIP)

B. Effect of magnetic topology on MHD activity and transport

Y.W. Sun (ASIPP)

G.Y. Park (NFRI)

C. Non-diffusive contribution of momentum and particle transport

H.G.Jhang (NFRI)

Z. Gao (Tsinghua U.)

D. Non-local transport and turbulence spreading and coupling

S. Inagaki (Kyushu U.)

Y. Xiao (Zhejiang U.)

E. Energetic particles and instability

W. Chen (SWIP)

S. Ohdachi (NIFS)

Young Researcher's Forum Coordinator

Tao Zhang (ASIPP)

Yusuke Kosuga (Kyushu U.)

Youngchul Ghim (KAIST)

Local Organizers

Zhengxiong Wang (Dalian University of Technology), Chair

Xiang Han (ASIPP)

Dongmei Fan (Dalian University of Technology)

Advisory Committee

Mitsuru Kikuchi (JAEA)

Baonian Wan (ASIPP)

Xuru Duan (SWIP)

Liu Chen (IFTS/UCI)

Keeman Kim (NFRI)

Yasuhiko Takeiri (NIFS)

About Us | Contact Us | ©2015 Institute of Plasma Physics, Chinese Academy Of Scieneces